RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana Regulaminu

Regulamin


REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIAW RADOMSKU


ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie:
1. Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr VI/58/03 z dnia 27 marca 2003 roku,
w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku.
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112 poz. 654, z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 210 poz. 2135, z późniejszymi zmianami).
4. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomsku.
5. Innych przypisów dotyczących podmiotów leczniczych tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Przychodnia Zdrowia
w Radomsku.
Zakład może używać nazwy skróconej: SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku.

§ 2

Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Radomszczański.

Rozdział II. Siedziba i obszar działania.

§ 3

1. Siedziba Zakładu mieści się w Radomsku woj. łódzkie przy ul. Armii Krajowej nr 34.
2. Obszarem działania Zakładu jest teren miasta Radomsko i Powiatu Radomszczańskiego.
3. Zakład może świadczyć usługi medyczne dla pacjentów spoza obszaru wskazanego w ust. 2, którzy zgłosili deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnej oraz w zakresie udzielania porad i leczenia w Poradniach Specjalistycznych wymienionych w § 6.


Rozdział III. Cele i działania Zakładu.

§ 4

Głównym celem Zakładu jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocji zdrowia.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
W szczególności celem tym jest zachowanie i poprawa stanu zdrowia pacjentów i ich rodzin poprzez:
1) Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych.
2) Wykrywanie czynników zagrożenia zdrowia.
3) Edukację zdrowotną i promocję zdrowia.
4) Profilaktykę chorób.
5) Diagnostykę, leczenie, pielęgnowanie i usprawnianie.

§ 5

Do podstawowych zadań Zakładu w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, należy:
1. Organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zdrowotnych w siedzibie Zakładu i w miejscu zamieszkania lub przebywania osób potrzebujących tych świadczeń.
3. Organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia
i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
4. Czynności w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, promowanie zdrowia.
5. Szerzenie oświaty zdrowotnej.
6. Prowadzenie medycznej działalności usługowej dla innych zakładów opieki zdrowotnej
i innych zakładów.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami.
8. Przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny w ramach stażu podyplomowego.
9. Wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa w sytuacjach i zakresie określonym
w odrębnych przepisach.


Rozdział IV. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń.

§ 6

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Neurologii.
3. Endokrynologii
4. Alergologii.
5. Kardiologii.
6. Neurologii dziecięcej.
7. Dermatologii.
8. Szczepień ochronnych.
9. Gabinetu zabiegowego.
10. Medycyny pracy.
11. Pracowni diagnostyki laboratoryjnej – punkt pobierania materiału do badań.
12. Diagnostyki obrazowej – USG, EKG, EKG Holter.
13. Diagnostyki inne (spirometria).
14. Pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego.
15. Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach:
a. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kietlinie gm. Radomsko.
b. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 Radomsko ul. Piastowska nr 17.
c. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 Radomsko ul. Piłsudskiego nr 22.
d. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 3 Radomsko ul. Szkolna nr 4.
e. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 Radomsko ul. Św. Królowej Jadwigi nr 20.
f. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 5 Radomsko ul. Rolna nr 65.
g. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 6 Radomsko ul. Makuszyńskiego nr 25.
h. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 Radomsko ul. 11-listopada nr 16.
i. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Szczepocice gm. Radomsko.
j. Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Strzałków ul. Kolumba nr 2 gm. Radomsko.
k. Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Płoszowie ul. Radomszczańska nr 41.
l. Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Radomsko ul. Narutowicza nr 12:
   - I Liceum Profilowane,
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
   - Technikum Elektryczno-Elektroniczne
m. I Liceum Ogólnokształcącym Radomsko ul. Armii Krajowej nr 30.
n. II Liceum Ogólnokształcącym Radomsko ul. Bugaj nr 3.
o. Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska Radomsko ul. Brzeźnicka nr 22:
   - Technikum Drzewne i Ochrony Środowiska,
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3.
p. Zespole Szkół Ekonomicznych, Radomsko ul. Przedborska nr 39/41:
   - Technikum Ekonomiczne,
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2,
   - II Liceum Profilowane.
q. Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 Radomsko ul. M. Dąbrowskiej nr 27.
r. Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 Radomsko ul. Narutowicza nr 207.
s. Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 Radomsko ul. Reja nr 81.
t. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Radomsko ul. Brzeźnicka nr 20:
   - III Liceum Ogólnokształcące,
   - Technikum Mechaniczno-Budowlane,
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4.
u. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Radomsko ul. Piastowska nr 12:
   - Szkoła Podstawowa Specjalna,
   - Gimnazjum Specjalne,
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
w. Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK im. św. Jadwigi Królowej
i Publicznym Gimnazjum SPSK Radomsko ul. Ks. Antoniego Turleja nr 9/13 – udzielanie świadczeń w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 Radomsko ul. Piłsudskiego nr 22.

§ 7

W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje w szczególności ze:
1. Starostą Powiatowym i Starostwem Powiatowym, Radą Społeczną Zakładu.
2. Szpitalem Powiatowym w Radomsku i innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
3. Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
4. Stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
5. Administracją zakładów i instytucji państwowych, samorządowych, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz mieszkańcami.

Rozdział V. Organizacja i zarządzanie Zakładem.

§ 8

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor oraz ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

§ 9

1. Dyrektor jest przełożonym pracowników oraz wykonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor.
3. W Zakładzie stosuje się zasady etycznego postępowania.
Kodeks Etyki lekarskiej oraz Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i położnej RP stanowią załącznik numer 4 i numer 5 do niniejszego Regulaminu.
4. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego, lekarza koordynującego pracę POZ w Przychodni mieszczącej się w Radomsku przy
ul. Przedborskiej 39/41, pielęgniarki koordynującej POZ, profilaktyką zdrowotną
i pomocą przedlekarską.
5. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go Zastępca.
6. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań Zakładu, ustalając każdorazowo zakres pełnomocnictwa jak i czas jego obowiązywania.

§ 10

1. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w każdą środę w godzinach 13.00-14.00. Zastępca Dyrektora w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00-14.00 i każdy czwartek w godzinach od 14.00-15.00.
2. O sposobie załatwienia skargi, skarżący winien być powiadomiony na piśmie.

§ 11

1. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Zakładu prowadzonego pod nazwą Przychodnia Zdrowia w Radomsku, tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
1) Przychodnia mieszcząca się w Radomsku przy ul. Armii Krajowej nr 34, w skład której wchodzą:
a. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b. Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
c. Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
d. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej(wykaz szkół jest zamieszczony powyżej punkt 15 § 6);
e. Poradnia medycyny pracy,
f. Punkt pobrań materiałów do badań,
g. Pracownia USG,
h. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla pracowni USG,
i. Pracownie inne – EKG,
j. Pracownie inne – Spirometria,
k. Poradnia neurologiczna,
l. Poradnia endokrynologiczna,
ł. Poradnia alergologiczna,
m. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni alergologicznej,
n. Poradnia kardiologiczna,
o. Poradnia neurologii dziecięcej,
p. Poradnia dermatologiczna,
q. Punkt szczepień,
r. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
s. Pracownie inne – EKG Holter.

2) Przychodnia mieszcząca się w Radomsku przy ul. Przedborskiej nr 39/41, w skład której wchodzą:
a. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b. Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
c. Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
d. Punkt szczepień,
e. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
f. Poradnia medycyny pracy,
g. Punkt pobrań materiałów do badań,
h. Pracownie inne – EKG,
i. Pracownie inne – spirometria.

Dział Księgowo-Kadrowy w zakresie spraw dotyczących przygotowywania i prowadzenia pełnej dokumentacji oraz ewidencji księgowej i związanej z zatrudnianiem pracowników.
Nadzór merytoryczny nad działaniem jednostek, działów, komórek i stanowisk samodzielnych wykonujących zadania medyczne i niemedyczne sprawuje Dyrektorzy Zakładu i Koordynatorzy.

Rozdział VI. Zasady udzielania świadczeń medycznych.

§ 12

1. Podstawowa opieka zdrowotna w SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku realizowana jest przez:
   - Przychodnia mieszcząca się w Radomsku przy ul. Armii Krajowej nr 34,
   - Przychodnia mieszcząca się w Radomsku przy ul. Przedborskiej nr 39/41.
2. Specjalistyczna opieka medyczna w SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku realizowana jest przez Przychodnię przy ul. Armii Krajowej 34.
3. Do zadań placówek należy:
a) Prowadzenie badań i udzielanie porad lekarskich osobom zgłaszającym się do poszczególnych poradni i gabinetów oraz zapewnienie opieki obłożnie chorym pozostającym w domu (wizyty domowe),
b) Wykonywanie drobnych zabiegów leczniczych, profilaktycznych i diagnostycznych,
c) Prowadzenie czynnego poradnictwa,
d) Świadczenie usług profilaktyczno-leczniczych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
e) Udzielanie świadczeń profilaktycznych na rzecz kobiet w ciąży i małego dziecka,
f) Udzielanie pomocy w nieszczęśliwych wypadkach i nagłych zachorowań,
g) Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorym,
h) Wystawianie stosownie do potrzeb, skierowań na leczenie specjalistyczne, szpitalne
i do opieki długoterminowej,
i) Wnioskowanie na leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe,
j) Wystawianie wniosków i skierowań do komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
k) Prowadzenie szczepień ochronnych określanych kalendarzem szczepień,
l) Ocena sytuacji zdrowotnej oraz rozpoznanie i ustalenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
m) Prowadzenie opieki środowiskowej,
n) Działanie w zakresie promocji zdrowia,
o) Prowadzenie opieki nad niepełnosprawnymi, w tym nadzór nad czynnościami
w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
4. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej prowadzą koordynacją poczynań zdrowotnych na terenie objętym ich działaniem podejmowanych przez służbę zdrowia, organy administracji państwowej, zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne – zwłaszcza w dziedzinach profilaktyki i podnoszenia stanu higieniczno- sanitarnego.
5. Dni i godziny pracy poszczególnych poradni i gabinetów przedstawia „Harmonogram pracy”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu.
6. Informacje dotyczące dni i godzin pracy poszczególnych gabinetów winny być umieszczone na widocznym miejscu.


Rozdział VII. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 13

1. Zakład współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą dla dobra pacjenta w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji
i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
2. Zakład zawiera umowy ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku jak i innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w sprawie wykonywania badań z zakresu: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, diagnostyki endoskopowej i innej.
3. Szpital Powiatowy w Radomsku i inne podmioty wykonujące działalność leczniczą realizują powyższe świadczenia na podstawie skierowań sygnowanych aktualną pieczęcią Zakładu i lekarza Zakładu.
4. Do następujących poradni: dermatologicznej, p/gruźliczej, Poradni ,,K”, zdrowia psychicznego, odwykowej, nie są wymagane skierowania.

Rozdział VIII. Prawa pacjenta.

§ 14

1. Prawa pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późniejszymi zmianami). Tekst ustawy jest udostępniony pacjentom w siedzibie Zakładu w miejscu ogólnie dostępnym.
2. Zakład chroni dane osobowe pacjentów i innych osób, których dane przetwarzane są
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie wynikającym z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

§ 15

Pacjenci mogą wyrażać swoje opinie o pracy Zakładu i jego pracowników w sposób bezpośredni wobec Dyrekcji Zakładu.


Rozdział IX. Obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta.

§ 16

1. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub
w razie jego śmierci, Zakład jest obowiązany udzielić pomocy i zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
2. Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń,
z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach.
3. W uzasadnionych przypadkach lekarz może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok.
4. Lekarz może wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego osobiście przez innego lekarza.


Rozdział X. Postanowienia końcowe.


§ 17

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub
w umowie cywilnoprawnej.
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych bezpłatnie dla osób uprawnionych zgodnie z zasadami określonymi ustawą
o ubezpieczeniu zdrowotnym i innych przepisów, za wyjątkiem usług:
a) Dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym,
b) Dla osób ubezpieczonych za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia (np. badania dla kierowców, badanie wstępne okresowe do pracy i inne),
c) Dla osób ubezpieczonych za świadczenia realizowane bez skierowania lekarza, gdy jest ono wymagane.
Od wyżej wymienionych grup osób Zakład pobiera opłatę za świadczenia wg cen ustalonych w cenniku (ceny umowne), stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu.
3. Zakład pobiera opłatę za świadczenia usług:
a) Z zakresu medycyny pracy od osób, które nie są objęte umowami zawartymi
z zakładami pracy,
b) Innych określonych obowiązującymi przepisami, w tym m.in. orzecznictwo o stanie zdrowia na wniosek zainteresowanego – dla potrzeb klubów sportowych, niektórych towarzystw ubezpieczeniowych itp.
c) Udostępniania dokumentacji medycznej.

§19

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Ustawy o działalności leczniczej i inne obowiązujące przepisy regulujące kwestie udzielania świadczeń zdrowotnych.


§20

Niniejszy Regulamin Organizacyjny jak i zmiany w jego treści wprowadza zarządzeniem Dyrektor Zakładu po zaopiniowaniu lub złożeniu wniosków przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku.Opublikował: Paweł Majewski
Publikacja dnia: 16.05.2016
Podpisał: Iwona Wajand
Dokument z dnia: 21.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 955